Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů

Ve škole pracuje školní metodik prevence sociálně patologických jevů - Mgr. Hana Říhová (rihova@zsdubec.cz).

Motto: „Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba.“  J. A. Komenský

Konzultační hodiny

- vždy po dohodě

 

Činnost školního metodika prevence:

  • shromažďování aktuálních materiálů k problematice prevence, zodpovědnost za informovanost pedagogů o dokumentech v dané problematice (zákony, metodické pokyny apod.)
  • další vzdělávání v problematice proti šikanování a prevence rizikového chování
  • mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů rizikového chování 
  • zajišťování besed a preventivních aktivit
  • organizace adaptačních pobytů pro žáky a jejich třídní učitele
  • spolupráce s dalšími institucemi (Pedagogicko-psychologická poradna, Policie ČR, neziskové organizace)
  • napomáhání při strategii řešení konkrétních případů
  • koordinace tvorby a kontrola realizace Minimálního preventivního programu školy

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Školní preventivní program 2022-2023-finální verze.pdf (927180)

 

Prevence sociálně patologických jevů

Pro žáky

Se začátkem školního roku nás opět navštívili příslušníci městské policie. Přednášek se již zúčastnili všichni žáci druhého stupně a některé třídy stupně prvního. Mezi nejzajímavější témata patří kriminalita dětí, drogy a zákon, šikana, bezpečně se psy... Přednášky vznikají na základě...
Školní preventivní program je k nahlédnutí u metodičky prevence a na nástěnce ve sborovně.
V průběhu celého školního roku nás navštěvovali příslušníci městské policie. Přednášky absolvovaly všechny třídy naší školy. Mezi nejzajímavější patřily besedy např. Jak si nenechat ublížit, Bezpečně v dětském kolektivu, Mimořádné události.……. Pro příští rok máme pro naše žáky připravený další...
Na naší škole probíhaly preventivně vzdělávací programy SPJ. (Sociáně patologické jevy) Všechna témata byla přizpůsobena konkrétním věkovým skupinám a byla vzájemně propojená. Podoba programů vznikala na základě dlouhodobých zkušeností, jak policistů, tak i vzdělávacích zařízení. Během přednášky...
Ve čtvrtek 3.4. 2019 jsme měly přednášku o dospívání. Bavily jsme se o zcela normálních věcech, co se dívkám dějí při dospívání. Paní, se kterou jsme přednášku měly, byla moc milá a mluvila s námi zcela otevřeně. Mluvila například o porodu, hygienických potřebách a našem zdraví…. Na konci přednášky...
Již potřetí v tomto čtvrtletí nás navštívil nprap. Jaroslav Bican.  Třídy, ve kterých realizoval své přednášky jsou: 0., 1.C, 2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B. 4.C, 5.A, 6.A a 6.B. A téma? Různé. Vycházeli jsme z aktuálních potřeb tříd, protože každá třída je jedinečná a má jiné třídní klima a...
Prevence v rodině problémových žáků Jedním z typických rysů výchovných přístupů v rodinách problematických dětí je nepružný a úzký výběr výchovných přístupů. Nekonečné domlouvání. Mlčení, ve kterém rodiče dávají najevo svůj hněv a rezignaci. Jednorázové a nedůsledné prosazování sankcí. Vymáhání...

Armáda ČR na ZŠ

15.09.2015 16:37
V rámci pilotního projektu MO AČR a MŠMT v oblasti přípravy občanů k obraně státu a k naplňování studijního plánu školy v této problematice na školní rok 2015/2016, nás navštívili dne 10. 9. příslušníci AČR, vojáci 13. dělostřeleckého pluku. Pro žáky dělostřelci připravili...

PRVNÍ POMOC

07.08.2015 10:51
PRVNÍ POMOC při otravě alkoholem nebo drogami Okamžitě zavolat lékaře! Odkládat přivolání pomoci by mohlo člověka vážně ohrozit na zdraví nebo i na životě. NEŽ PŘIJDE LÉKAŘ: Postižený je při vědomí a došlo k otravě ústy Podat větší množství vody (případně s živočišným uhlím, jestliže je po...
Varovné signály pro rodiče! Za dítětem domů nedochází žádný spolužák ani kamarád. Dítě je zaražené, smutné a nemluví o tom, co se děje ve škole. Špatně usíná, zdají se mu hrůzostrašné sny, křičí ze spaní. Dochází ke zhoršení prospěchu, je nesoustředěné a často bez zájmu. Před odchodem do...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>