Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Upozornění:

Jako zájemce ze spádové oblasti je považováno takové dítě, které ke dni zápisu má trvalé bydliště v obci Dubeč, Dubeček a současně má v této obci trvalé bydliště alespoň jeden zákonný zástupce.
 
V Praze dne 11.2.2019

ORGANIZACE ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD školního roku 2024/25:

 1. Termín zápisu je 16. a 17.4.2024, a to vždy od 14:00 do 17:00.
 2. Letos se koná plnohodnotný zápis za přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců
 3. Z důvodu minimalizace shromažďování většího množství osob prosíme o vyplnění on-line přihlášky včetně rezervace termínu osobní návštěvy školy. On-line přihlášky můžete podávat od 1.3. do 16.4.2024 do 14:00. Pro on-line přihlášku klikněte zde:  
 4. Po odeslání on-line přihlášky vám bude do emailové schránky doručena předvyplněná žádost o přijetí žáka. Tuto žádost vytiskněte, doplňte a podepište.
 5. Žádost společně s dalšími potřebnými dokumenty (občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti - pokud není shodný s občanským průkazem) doneste ve vámi rezervovaném termínu do školy, kde bude provedena kontrola a doplnění potřebných údajů k zápisu dítěte.
 6. Žádáte-li o odklad školní docházky, případně i o přijetí do přípravné třídy přineste ještě žádost o odklad školní docházky z webových stránek školy, doporučení školského poradenského zařízení, doporučení dětského lékaře a případně žádost o zařazení do přípravné třídy (z webu školy).
 7. Na základě takto vyplněných a potvrzených přihlášek bude zahájeno správní řízení o přijetí dítěte k povinné školní docházce.
 8. O výsledku správního řízení budete v kladném případě informování na webových stránkách školy a na vývěsce u prozatimního vchodu do školy, v opačném případě písemně, doporučným dopisem na vaši adresu.
 9. Proti nepříznivému výsledku správního řízení máte právo se odvolat prostřednictvím ředitele školy k nadřízenému správnímu orgánu, kterým je MHMP.
Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku 2024/25 - zápis 16.+17.4.2024 od 14:00 do 17:00
úprava ze dne 8.9.2023

Počet tříd, které budou pro školní rok 2024/25 otevřeny, je závislý na počtu dětí, které přijdou k zápisu. Budeme otevírat  dvě první třídy s minimální kapacitou 20 žáků a maximální kapacitou 27 žáků na třídu, tedy 40 54 žáků celkem. 

Pravidla předností pro přijetí:

1.  Děti z Dubče a Dubečku (spádová oblast), rozhodující je trvalé bydliště dítěte i zákonného zástupce

2.   Děti z jiné spádové oblasti

a)  1.9.2024 budou starší 6-ti let, mají ve škole sourozence,

b)  1.9.2024 budou starší 6-ti let a nesplňují podmínku a,

c) k 1.9.2024 nebudou starší 6-ti let a mají doporučení PPP, nebo SPC k předčasnému nástupu do první třídy.

Dojde-li k situaci, že v rámci některé výše uvedené skupiny nebude možno přijmout všechny děti, které podmínku splnily, bude o pořadí pro přijetí rozhodnuto losováním. (Zákonní zástupci těchto dětí budou mít možnost se losování zúčastnit.)

 

Kritéria pro přijetí žáků do přípravné třídy 2024/25

Pro školní rok 2023/24 bude otevřena maximálně jedna třída. Maximální kapacita přípravné třídy je 15 žáků, minimální kapacita 10 žáků.

Podle novely školského zákona platné od 27.2.2021 lze přijímat do přípravné třídy děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, t.j. děti Narozené nejpozději 31.8.2019. Přednostně však mají být přijímáni žáci s řádným odkladem školní docházky. V návaznosti na tuto úpravu dochází i k úpravě kriterií pro přijetí.

Pro zařazení do přípravné třídy je tedy nutno doložit doporučení PPP nebo SPC. Není již vyžadováno doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa a rozhodnutí o odkladu školní docházky. U dětí, které se zúčastní zápisu na ZŠ Starodubečská, vystaví rozhodnutí o odkladu ředitel školy.

Pořadí ve kterém budou děti přijímány:

 1. Děti s odkladem školní docházky, které pokračují na ZŠ Starodubečská v přípravné třídě.
 2. Děti s odkladem školní docházky ze spádové oblasti.
 3. Děti s odkladem školní docházky socio-kulturně znevýhodněné (Klokánek).
 4. Děti narozené mezi 1.9. 2018 a 31.8. 2019 ze spádové oblasti.
 5. Děti s odkladem školní docházky z náhradní spádové oblasti, které mají ve škole sourozence.
 6. Děti s odkladem školní docházky z náhradní spádové oblasti.
 7. Děti narozené mezi 1.9. 2018 a 31.8. 2019 z náhradní spádové oblasti.
 8. Děti ostatní, které mají ve škole sourozence.
 9. Ostatní děti
 10. Děti, jejichž zákonní zástupci zažádají o zařazení po termínu zápisu. (V takovém případě rozhoduje termín podání žádosti se všemi náležitostmi.)

Dojde-li k situaci, že v rámci některé výše uvedené skupiny nebude možno přijmout všechny děti, které podmínku splnily, bude o pořadí pro přijetí rozhodnuto losováním. (Zákonní zástupci těchto dětí budou mít možnost se losování zúčastnit.)

Kritéria pro přijetí do šestého ročníku 2024/25
 • Do šestého ročníku budeme přijímat žáky maximálně do naplnění kapacity tří tříd (to je 78 žáků celkem). 
 • Počet volných míst závisí na počtu stávajících žáků našich pátých tříd, kteří budou přijati na víceletá gymnázia.
 • Podmínkou pro přijetí je podání žádosti o přijetí, kopie vysvědčení z konce čtvrté třídy a pololetí páté třídy nejpozději do 16. dubna 2024.
 • Při naplňování volných míst bude postupováno dle následujících pravidel:

1. Přednostně budou přijati žáci ze spádové oblasti Dubeč, Dubeček (rozhodující je trvalé bydliště žáka i zákonného zástupce ke dni podání žádosti).

2.  Žáci z ostatních spádových oblastí, které mají ve škole sourozence a podali kompletní přihlášku v termínu.

3.  Ostatní žáci kteří podali kompletní přihlášku v termínu.

4.  Žáci, kteří podali přihlášku po termínu mohou být přijati za předpokladu, že nebude, na základě výše uvedených kritérií, naplněna kapacita. V takovém případě bude jediným kritériem datum a čas podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

5.  V případě, že nebude možno přijmout všechny žáky splňující dané pravidlo, bude rozhodnuto o přijetí losem.