Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Podpora komunikace v cizích jazycích pro žáky ZŠ

V průběhu školního roku 2021/22 jsme uspěli s podáním žádosti o grant z výzvy 48. na vybudování jedné nové a přebudování jedné stávající specializované učebny pro výuku jazyků. Ve druhém patře školy tak máme k dispozici tři specializované učebny vybavené sluchátky mikrofony a specializovaným software. Dvě z těchto učeben jsou navíc vybaveny žákovskou výpočetní technikou, která umožňuje žákům používaní speciálního software pro výuku jazyků.
 
Díky tomuto grantu jsme schopni lépe pokrýt potřeby jazykové výuky v návaznosti na narůstající počet žáků. Nové jazykové učebny nám umožňují dále zvyšovat jazykové schopnosti našich absolventů, což je jednou z priorit školy provázaném světě.
 
Tento projekt financovaný ze strukturálních a investičních fondů EU má registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002185.
 
Obě učebny byly dokončeny na začátku školního roku 2022/23.
 
 
 

 

Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč 

realizuje v období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2022 

projekt s názvem Šablony OP PPR pro ZŠ Dubeč

registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001927

který je financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. 

Projekt je zaměřen na personální podporu školy, podporu dětí s OMJ ve škole, projektovou výuku, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí školy.

 

ART IT OUT

Od školního roku 2020/21 vstoupila naše škola do dalšího projektu mezinárodní spolupráce škol.Tento projekt s názvem "ART IT OUT" a projektovým číslem 2020-1-DE03-KA229-077117_2 je hrazen z prostředků EU v rámci projektu Erasmus+. 
 
Projekt je určen pro žáky mladšího věku, především pro žáky pátých a šestých tříd. Vzhledem k věku žáků, kteří budou do tohoto projektu zapojeni, je projekt zaměřen nejen na komunikaci v anglickém jazyce, byť toto je nedílná složka projektu, ale také na propojování jednotlivých kulturních odlišností prostřednictvím výtvarného umění.
Do projektu jsou zařazeny školy z Německa, Polska, Španělska, Itálie a Slovenska. Naši žáci navštíví většinu z těchto zemí a naopak žáci těchto zemí navštíví Prahu. Počítáme s tím, že se naši žáci vystřídají, aby bylo do projektu zapojeno co nejvíce dětí.
Celý projekt je financován Domem mezinárodní spolupráce v rámci programu Erasmus+, což znamená, že naše náklady, alespoň ty finanční, budou minimální.
Planované zahájení projektu pobytem v Polské Strzegomi, které se mělo uskutečnit v listopadu letošního školního roku, bylo z důvodu vývoje pandemie Covid-19 a následných opatření prozatím odloženo. Co budeme moci zahájit již v prvním pololetá tohoto školního roku jsou videokonference a další plánované bezkontaktní aktivity.

Podpora vzdělávání přírodních věd a polytechnických dovedností v ZŠ Starodubečská 413, Praha - Dubeč

Na konci školního roku 2019/20 jsme uspěli s podáním žádosti o grant z výzvy 37. na dovybavení učeben fyziky, chemie a polytechniky o další pomůcky pro práci žáků. V rámci tohoto projektu byly zakoupeny žákovské sady pro pokusy z fyziky a chemie, 3D tiskárny, robotické stavebnice pro žáky prvního i druhého stupně, dětské obráběcí stroje a další nářadí pro práci v dílnách a polytechnické učebně. 
 
Díky tomuto grantu je možno zapojit do přírodovědného a polytechnického vzdělávání větší počet žáků prvního i druhého stupně, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Především však je možno realizovat přírodovědné a polytechnické vzdělávání na základě vlastních zkušeností jednotlivých žáků.
 

Podpora žáků na ZŠ Dubeč

Od 1.9.2018 vstoupila škola do výzvy MŠMT a EU se zjednodušeným financováním prostřednictvím šablon. Díky finančním prostředkům z tohoto projektu bedeme mít zajištěno financování speciální pedagožky, školních asistentek, budeme schopni podpořit nové metody ve výuce a realizovat několik projektových dnů ať už v rámci ŠD/ŠK a nebo přímo ve výuce. Podpoříme tak nejen žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale mnoho dalších žáků školy. 

BUILDING BRIDGES WITH MUSIC

Od školního roku 2018/19 vstoupila naše škola do dalšího projektu mezinárodní spolupráce škol.Tento projekt s názvem "Building Bridges With Music" a projektovým číslem 2018-1-DE03-KA229-047473_4 je hrazen z prostředků EU v rámci projektu Erasmus+. 
 
Projekt je určen pro žáky mladšího věku, především pro žáky čtvrtých a pátých tříd. Vzhledem k věku žáků, kteří budou do tohoto projektu zapojeni, je projekt zaměřen nejen na komunikaci v anglickém jazyce, byť toto je nedílná složka projektu, ale také na propojování jednotlivých kulturních odlišností prostřednictvím hudby.
Do projektu jsou zařazeny školy z Německa, Polska, Španělska, Itálie a Řecka. Naši žáci navštíví většinu z těchto zemí a naopak žáci těchto zemí navštíví Prahu. Počítáme s tím, že se naši žáci vystřídají, aby bylo do projektu zapojeno co nejvíce dětí.
Celý projekt je financován Domem mezinárodní spolupráce v rámci programu Erasmus+, což znamená, že naše náklady, alespoň ty finanční, budou minimální.
Celý projekt bude zahájen 8.října 2018 návštěvou Strzegomi v Polsku. Naše žákyně, pod vedením paní učitelky Zemanové, již několik měsíců pilně nacvičují taneční vystoupení, které zde předvedou. Celý projekt by měl být zakončen v květnu 2020 v Itálii předvedením muzikálu, který bude konečným produktem celého projektu.

Projekt "Otevřená, multikulturní a proinkluzní ZŠ Dubeč

Dne 1. 9. 2017 zahájila Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč realizaci projektu s názvem „Otevřená, multikulturní a proinkluzivní ZŠ Dubeč“, registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000296 s celkovým rozpočtem 1.807.445,00 Kč.

Tento projekt s předpokládanou délkou trvání 23 měsíců (2 školní roky) je financován z operačního programu Praha – pól růstu, prioritní osy č. 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti, specifického cíle 4.2 - Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti v rámci výzvy č. 21 OP PPR. Získání dotace předcházela komplexní příprava projektové žádosti, jejíž kvalita byla potvrzena v rámci několika stupňového výběrového řízení ze strany Magistrátu hlavního města Prahy.

Cílem projektu je podpořit na ZŠ Dubeč její otevřenost, přispět k multikulturní výchově a zintenzivnit proinkluzivní opatření. K naplnění cíle dojde pomocí synergií vzniklých kombinací zvolených podpůrných opatření různé četnosti a intenzity. Zvláštní důraz bude kladen na práci se žáky-cizinci, kterým bude poskytována podpora v podobě cílené individuální výuky zaměřené na rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti (bourání jazykových bariér) pod vedení speciální pedagožky pro práci s cizinci.

Globálním cílem projektu je podpořit na ZŠ Dubeč její otevřenost, přispět k multikulturní výchově a zintenzivnit proinkluzivní opatření. Naplnění tohoto cíle bude dosaženo za pomoci níže uvedených dílčích cílů:

a) Zlepšení podmínek pro výuku žáků z řad cizinců

Minimálně 10 žákům z řad cizinců bude za dobu projektu systematicky poskytována individuální podpora. K naplnění cíle bude navýšen současný úvazek speciální pedagožky (z 0,5 na 1,0) a zakoupeno potřebné zařízení a vybavení.

b) Multikulturní výchova ve škole

Pro všechny žáky školy, tj. aktuálně 416 žáků, uspořádáme každý rok multikulturní vzdělávací bloky vedené externími odborníky na tuto problematiku v rozsahu 4 hodin/třída/rok. Jejich cílem bude pochopení odlišností jednotlivých kultur a národů, porozumění české, evropské a světové kultuře a historii a odmítání předsudků a negativních stereotypů. Bloky budou evidovány a posuny v poznání témat budou zjišťovány pomocí zpětných vazeb žáků v rámci diskuze na konci bloku.

c) Multikulturní výchova mimo školu

Mimo prostředí školy budou uskutečněny projektově orientované výjezdní pobyty pro žáky 6. ročníků (opakovaně ve dvou letech) a 8. ročníku (pouze jednou). Smyslem těchto pobytů bude multikulturní výchova a rozvoj sociálních a občanských kompetencí alternativní formou výuky pro celkem 160 žáků. Dále plánujeme podniknout 2 x 2 výlety (vždy pro 50 žáků) po pamětihodnostech ČR společně s cizinci v rámci výměnného pobytu. Každému žáku naší školy během projektu umožníme navštívit kulturní akci zaměřenou na prezentaci jiné kultury či národnosti.

 

Projekt: Výuka přírodních věd nově

Od 1.11.2016 vstupuje naše škola do projektu MŠMT a EU - Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem "Výuka přírodních věd nově". 
V rámci tohoto projektu vznikne v naší škole jedno ze čtrnácti center pro výuku objevitelským způsobem v přírodních vědách. Jedná se o způsob výuky, díky kterému mohou žáci získávat poznatky a vědomosti nejen pouhým předáváním informací od učitele, ale také na základě vlastního experimentování. Doufáme, že tímto způsobem zlepšíme vztah našich žáků k přírodním vědám.
 
Hlavním prostorem, kde k tomuto způsobu výuky dochází, je nově vybudovaná fyzikálně - chemická učebna - laboratoř. Ta bude nově dovybavena z prostředků projektu další digitální měřící technikou. 

Projekt "Podpora inkluze na ZŠ Dubeč" 

 Od 1.9.2016 vstoupila škola do výzvy MŠMT a EU se zjednodušeným financováním prostřednictvím šablon. Díky finančním prostředkům z tohoto projektu bedeme mít zajištěno financování speciální pedagožky, školní asistentky a vedení čtenářského kroužku na dva školní roky. Podpoříme tak především žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a posílíme čtenářskou gramotnost žáků naší školy.  Tento projekt byl ukončen ke dni 31.8.2018.

 

PROJEKT OPPA            

Oznamujeme, že naše škola ukončila dne 30.3.2015 projekt s názvem "Základní škola Dubeč - místo pro všechny děti bez rozdílu" který byl zahájen dne 1.7.2013.

Tento projekt byl financován z operačního programu Praha Adaptabilita - Modernizace počátečního vzdělávání v rámci 6. výzvy. Realizaci projektu předcházela příprava projektové žádosti. Cílem projektu byla aktivní a individuální podpora žáků se specifickými poruchami učení či jinak znevýhodněných dětí. Zahrnovala individuální podporu ve vyučovacích hodinách, reedukaci mimo vyučování, logopedické nápravy i péči školního psychloga.
Projekt splnil veškerá očekávání, především umožnil zařazeným žákům dosáhnout jejich maximální úspěšnosti ve zvládání učiva, cožvedlo k posílení jejich sebevědomí a pozitivnímu vztahu k poznání a a doufejme i k celoživitnímu vzdělávání. 

Do projektu se postupně zařadilo více než 100 žáků z celé školy, z nichž každému byla poskytnuta podpora podle jeho individuálních potřeb.  

Učebna, která byla pro potřeby projektu ve škole vybavena PC technikou a interaktivní tabulí, je po skončení projektu využívána speciálním pedagogem, kterého škola z důvodu pokračování podpory těch, kteří to nejvíce potřebují, i nadále zaměstnává. V budoucnu se počítá s jejím přebudování na specializovanou učebnu fyzika a chemie. 

I v budoucnu se škola bude ucházet o podobné projekty, které by mohly být přínosem pro školu a její žáky.

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI