Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vnitřní předpis ( režim ŠD ) vychází z vyhlášky o základní škole č. 291/91 Sb., vyhlášky 87/92 Sb., o školních družinách a školních klubech a zákona ČNR o školských zařízeních č. 395/91 Sb.. Je součástí Školního řádu ZŠ Dubeč a je závazný jako právní norma pro všechny účastníky, tj. učitele, rodiče a žáky. Ustanovení školního řádu jsou platná i pro školní družinu, pokud nejsou tímto řádem nastaveny jinak.

Provozní doba ŠD je stanovena na základě zájmu rodičů. Ranní od 6:30 do 7:40 hod. Odpolední od 11:40 do 17:00 hod. Do ranní družiny lze předávat dítě nejpozději v 7:30 a to bočním vchodem.

Školní družina je určena žákům 0.- 3.ročníku. Přednost mají žáci zaměstnaných rodičů a sociálně znevýhodněných rodin. Žáci rodičů na mateřské dovolené nebo v domácnosti mohou být přijati pouze do naplnění kapacity ŠD.

Do ŠD docházejí žáci, jejichž rodiče odevzdali řádně vyplněný zápisní lístek a do stanoveného termínu zaplatí finanční poplatek 300,- Kč za měsíc. Platit lze převodem, nebo složenkou, pololetně (do konce října a března), či ročně. Školní klub lze platit dle potřeby výjimečně měsíčně. Žáci využívající pouze ranní družinu platí 100,- Kč za měsíc. Žáci navštěvující školní družinu pouze jednou týdně 100,- Kč, žáci navštěvující družinu dvakrát týdně 200,- Kč, ostatní plnou sazbu. Dny, které budou žáci navštěvovat ŠD, musí být jasně vyznačeny v zápisním lístku. Pokud zústanou na našem účtu přeplatky, peníze se nad 1000,- vrací, do 1000,- se převádí na příští školní rok (žákům, kteří odcházejí, nebo páťákům, kteří již klub nebudou navštěvovat, se také vrací automaticky). Pokud chcete částku do 1000,- raději vrátit, než si ji nechat převést do dalšího školního roku, musíte o ni písemně zažádat.

Jakákoliv změna dní docházky do ŠD musí být vychovatelce předána písemně.

Docházka do ŠD je ukončena na základě vyplněného odhlašovacího lístku a to vždy od prvního dne následujícího měsíce. Odhlašovací lístek je k dispozici ke stažení na www.zsdubec.cz/dokumenty. Platbu lze provádět, pololetně, nebo ročně. Při využití platby převodem je nutno vyznačit do informací pro příjemce jméno a třídu žáka.

Pokud nemá žák  platbu zaplacenou dle stanoveného termínu, může být rozhodnutím ředitele školy ze školní družiny vyloučen.

Po skončení školního vyučování třídní učitelka odvede žáky do učeben ŠD a předá vychovatelce příslušného oddělení. Z provozních důvodů budou děti ŠD docházet na oběd s vychovatelkou v průběhu celé následující vyučovací hodiny po ukončení vyučování. V době od 14:00 do 15:00 hod. probíhá odpolední program družiny, který zahrnuje aktivní odpočinek, rekreační činnosti, vycházky, sportovní činnosti apod., rodiče program nenarušují a respektují ho. Od 15:00 do 17:00 hod. probíhá příprava na vyučování, činnosti dle výběru žáků a jejich postupný odchod domů.

Rodiče vyzvedávají žáky nejpozději do 14:00 hod., nejdříve od 15:00 hod. a následně kdykoliv do 17:000 hod. Při vyzvedávání dítěte, zazvoní na příslušné oddělení, vyčkají na hlasový i vizuální kontakt. Na základě vizuálního a hlasového kontaktu pí. vychovatelka pošle dítě do hlavní šatny, kde si jej rodiče vyzvednou. Obuv na přezutí, se nechává ve skříňce.

Děti, které zůstávají v družině do pozdních odpoledních hodin, si v 16:25 hod. jdou s pí. vychovatelkou pro oblečení do skříněk a odcházejí domů již bočním vchodem. Dojde-li k opakovanému nevyzvednutí dítěte do 17:00 hod. oprávněnou osobou, může být školou kontaktován Odbor sociální péče o dítě a Městská policie.

Vyzvednutí žáka v jinou dobu, jinou osobou nebo uvolnění na zájmový kroužek mimo budovu školy, než je uvedeno v zápisním lístku, je nutné písemně sdělit příslušné vychovatelce. Formulář ke stažení na www.zsdubec.cz/dokumenty. Bez řádné omluvenky ani na telefonickou žádost nebude žák v žádném případě z družiny uvolněn.

Žák neopouští prostory ŠD bez vědomí vychovatelky. K hrám, hračkám, knihám a ostatnímu vybavení se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení nahradí event. opraví rodiče.

Narušuje-li žák soustavně řád ŠD a činnost ŠD, nebo ohrožuje-li zdraví své, či svých spolužáků, může být rozhodnutím ředitele školy ze ŠD vyloučen.

Vychovatelka ŠD je ve stálém kontaktu s rodiči, k jejich námětům a připomínkám bude přihlíženo, pokud vedení školní družiny a vedení školy usoudí, že povedou ke zkvalitnění práce ŠD ve prospěch dětí.

 

 

Řád školního klubu

Vnitřní předpis ( režim ŠK ) vychází z vyhlášky o základní škole č. 291/91 Sb., vyhlášky 87/92 Sb., o školních družinách a školních klubech a zákona ČNR o školských zařízeních č. 395/91 Sb.. Je součástí  Školního řádu ZŠ Dubeč a je závazný jako právní norma pro všechny účastníky, tj. učitele, rodiče a žáky. Ustanovení školního řádu jsou platná i pro školní klub, pokud nejsou tímto řádem nastaveny jinak.

1.       Provozní doba Školního klubu je stanovena na základě zájmu rodičů. Od 12:30 do 15.30 hod. Ve vyjímečných případech lze využít ranní družiny.

2.       Školní klub je určen žákům 4. a 5.ročníku prvního stupně a, v případě potřeby, žákům druhého stupně.

3.       Do školního klubu docházejí žáci, jejichž rodiče odevzdali řádně vyplněný zápisní lístek a do stanoveného termínu zaplatí měsíční poplatek: žáci navštěvující školní klub pouze jednou týdně 100,- Kč, žáci navštěvující klub dvakrát týdně 200,- Kč, žáci navštěvující klub třikrát týdně 300,- Kč, žáci navštěvující klub čtyřikrát týdně 400,- Kč, žáci navštěvující klub pětkrát týdně 500,- Kč. Dny, které budou žáci navštěvovat ŠK, musí být jasně vyznačeny v zápisním lístku.

4.       Jakákoliv změna dní docházky do ŠK musí být vedoucí vychovatelce předána písemně.

5.       Docházka do ŠK je ukončena na základě vyplněného odhlašovacího lístku a to vždy od prvního dne následujícího měsíce. Odhlašovací lístek je k dispozici ke stažení na www.zsdubec.cz/dokumenty. 

6.       Platit lze převodem nebo složenkou. Platbu lze provádět měsíčně, pololetně nebo ročně. Dnem splatnosti je vždy 10. den příslušného měsíce. Při využití platby převodem je nutno vyznačit do informací pro příjemce jméno a třídu žáka.

7.       Pokud nemá žák platbu zaplacenou po dobu dvou měsíců, může být rozhodnutím ředitele školy ze školního klubu vyloučen.

8.       Po skončení vyučování odcházejí žáci se svými vyučujícími na oběd a po obědě přecházejí samostatně  do učebny ŠK. V době od 12:30 do 16.00 hod. probíhá v areálu školy odpolední program klubu, který zahrnuje návštěvy kroužků, aktivní odpočinek, rekreační činnosti, sportovní činnosti, příprava na vyučování apod..

9.       Na kroužky a z kroužků žáci přecházejí samostatně. Svůj odchod nebo příchod oznámí vychovatelce. Po dobu konání kroužku přebírá za děti zodpovědnost vedoucí nebo lektor příslušného kroužku.

10.   Žáci odcházejí z klubu na základě zápisu v zápisním lístku. Vyzvednutí dítěte z klubu nebo jeho odchod z klubu je umožněn během celé provozní doby. V mimořádných případech (v jiných než uvedených termínech) si zákonný zástupce vyzvedne dítě osobně nebo na základě písemného sdělení. Při osobním vyzvedávání dítěte zazvoní na příslušné oddělení vyčkají na hlasový i vizuální kontakt. Na základě vizuálního a hlasového kontaktu pí. vychovatelka pošle dítě do hlavní šatny, kde si jej rodiče vyzvednou. Obuv na přezutí se nechává ve skříňce.

11.   V opodstatněných případech lze dítě ponechat po skončení provozní doby školního klubu ve školní družině. V takovém případě se dítě bude nadále řídit řádem ŠD.

12.   Žák neopouští prostory ŠK bez vědomí vychovatelky. K hrám, hračkám, knihám a ostatnímu vybavení se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení nahradí, event. opraví rodiče.

13.   Narušuje-li žák soustavně řád ŠK a činnost ŠK, nebo ohrožuje-li zdraví své, či svých spolužáků, může být rozhodnutím ředitele školy ze ŠK vyloučen.

14.   Vychovatelka ŠK je ve stálém kontaktu s rodiči, k jejich námětům a připomínkám bude přihlíženo, pokud vedení školního klubu a vedení školy usoudí, že povedou ke zkvalitnění práce ŠK ve prospěch dětí.

 

Vyzvedávání dětí ze školní družiny

Prosíme rodiče, aby respektovali časy na přechod dětí z oddělení do oddělení - zhruba 10 minut.

Děti je možno vyzvedávat po vyučování a po obědě podle rozpisu. Dále do 13.50 ve svých odděleních.

Od 14.00 do 15.00 je družina venku a má svůj program! V tomto čase je možno vyzvednout dítě pouze po předchozí domluvě s paní vychovatelkou.

Od 15.00 do času uvedených na rozpisu můžete dítě z příslušného oddělení vyzvednout kdykoliv.

Od 16.30 jsou všechny děti v 2. konečném oddělení ŠD. Z tohoto oddělení žáci odcházejí bočním vchodem již oblečeni.

Přední vchod je pro školní družinu určen POUZE DO 16.25!

Po 16.30 můžete zvonit na 2. oddělení nebo přijít osobně k bočnímu vchodu.

Cizím osobám, včetně rodičů a zákonných zástupců, je především z důvodu zajištění bezpečnosti vašich dětí zakázán vstup do kterékoliv části budovy školy!!!

Prosím, čtěte informace vylepené na hlavním vchodu školy.

Školní družina / ŠKOLNÍ KLUB

 telefon: 272 701 838     

 vedoucí vychovatelka Helena Mertová   mobil: 603 473 124

 * ranní družina: od 6.30 do 7.40
 (příchod bočním vchodem do 7.30)

 * odpolední družina: od 11.40 do 17.00

 
 * školní klub: od 12.30 do 15.30

 

Školní družina:

 I. oddělení: vychovatelka Hana Mikšovská     e-mail: miksovska@zsdubec.cz

 II. oddělení: vychovatelka Lucie Lešnerová   e-mail: lesnerova@zsdubec.cz

 III. oddělení: vedoucí vychovatelka Helena Mertová    e-mail: mertova@zsdubec.cz

 IV. oddělení: vychovatelka Ludmila Hamáčková    e-mail: hamackova@zsdubec.cz

 V. oddělení: vychovatelka Blanka Vedrová   e-mail: vedrova@zsdubec.cz

 VI. oddělení: vychovatelka Andrea Beranová    e-mail: beranova@zsdubec.cz

 VII. oddělení: vychovatelka Jitka Křížová   e-mail: krizova@zsdubec.cz

 

Školní klub: vychovatelka Eliška Sládková   e-mail: sladkova@zsdubec.cz

Platba školní družiny a klubu na účet: 0291958349/0800, variabilní symbol stejný jako do jídelny (všichni žáci ho dostali od třídní učitelky).

 Rozdělení dětí do oddělení ve školní roce 2023/2024:

 

1. odd.: Hana Mikšovská – 3. B

2. odd.: Lucie Lešnerová – 2. B + část 0. třídy

3. odd.: Helena Mertová – 2. A

4. odd.: Ludmila Hamáčková – 1. B + ½ 1. C

5. odd.: Blanka Vedrová – 2. C + část 0. třídy

6. odd.: Andrea Beranová – 1. A + ½ 1. C

7. odd.: Jitka Křížová – 3. A

ŠK: Eliška Sládková

 

Číslo účtu, na které je možné zaplatit poplatek družiny, je: 0291958349/0800. Variabilní symbol byl žákům předán třídním učitelem, do poznámky můžete uvést jméno dítěte.

                            vedoucí vychovatelka Helena Mertová