Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

eTwinning Label - certifikát

Aktivní projekty:
 

Ukončené projekty:

Další projekty Erasmus+

V návaznosti na získanou akreditaci od Erasmu+ pokračujeme i dalších letech ve spolupráci se zahraničními školami. 
Všechny probíhající projekty jsou cíleny na rozvoj jazykových schopností našich žáků, navazování přáteských kontaktu s dětmi z jiných zemí, poznávání jejich kultůry a specifik. 
Součástí projektů je pak zaměření na problematiku životního prostředí a rozvoj kompetencí žáků v oblasti STEMA (Science, Technology, Engineering, Matematic and Art). 
V rámci těchto projektů probíhají jednak videokonference mezi třídami, realizace projektů se zapojením vyššího počtu žáků a výměnné pobyty našich žáků v zahraničních školách a rodinách a zahraničních žáků u nás.
Erasmové projekty organizujeme pro žáky šestého a pátého ročníku a také pro žáky devátého a osmého ročníku.
 
Starší žáci byli ve školním roce 2023/24 ve Španělsku a ve školním roce 2024/25 realizujeme spolupráci s další školou ve Francii. Pro mladší žáky je připravena spolupráce se školami v Německu, Španělsku a Slovensku.
 

Akreditace Erasmus+

V průběhu školního roku 2021/22 získala škola na sedm let akreditaci v rámci Erasmu+.
 
Tato akreditace nám garantuje nejméně část finančnbích prostředků na realizaci našich mezinárodních projektů zaměřených na rozvoj jazykových schopností našich žáků a získávání mezinárodních kontaktů a zkušeností.
 
Díky tomu by ve školním roce 2022/23 měl opět proběhnout výměnný pobyt vybraných žáků osmých a devátých tříd a po ukončení projektu Art It Out, který byl z důvodu Covidu o jeden rok prodloužen, i navázání výměnných projektů pro žáky pátých a šestých ročníků. 

Art iT out

Ve školních letech 2020/21 až 2022/23 jsme realizovali, ve spolupráci s partnerskými školami z Německa, Španělska, Polska, Slovenska a Itálie, nový projekt financovaný z Erasmu+ - Art it out, který navazoval na předchozí projekt Bulding bridges a byl opět určen pro žáky  pátých a šestých tříd.
 
Projekt byl zaměřen na komunikaci v anglickém jazyce, získávání kontaktů a přátelských vazeb v rámci EU a poznávání kultury jednotlivých zapojených zemí.
 
V rámci projektu vzniklo virtuální muzeum prací žáků inspirovaných umělci jednotlivých zemí.
 
 

Friendship between children from different countries

Základní škola zahájila ve školním roce 2014/15 mezinárodní spolupráci se školou Kildegaardskolen z městské části Herlev v Kodani v Dánsku. Vytvořili jsme společně projekt v rámci organizace EU na podporu spolupráce škol v Evropě - eTwinning.
 
Cílem našeho projektu, který se jmenuje "Friendship between children from different countries", je spolupráce mezi školami založená na konverzaci v anglickém jazyce. Komunikace bude probíhat online pomocí videokonferencí a bude zaměřena na různá téma. Dalším cílem  je zajistit a zprostředkovat pravidelnou komunikaci mezi dětmi, která může být v konečné fázi završena výměnnými pobyty našich žáků v Kodani a dánských žáků v Praze.
 
Do programu se postupně zapojují další školy z Evropy, konkrétně ze Španělska, Německa, Polska, Itálie, Řecka atd.
 
Projekt žákům umožní zlepšit schopnost komunikace v anglickém jazyce, získání informací a možná i zkušeností o životě v jiných částech Evropy, a v neposlední řadě navázání přátelských kontaktů v rámci Evropy.
 
Projekt byl schválen a 12.1.2015 získal certifikát Evropské únie "eTwinning Label".
 
Na detaily a průběh projektu se můžete podívat zde.
 

Building bridges with music

Ve školních letech 2018/19 a 2019/20 působila naše škola v projektu mezinárodní spolupráce škol s názvem "Building Bridges With Music" a projektovým číslem 2018-1-DE03-KA229-047473_4 tento projekt byl hrazen z prostředků EU v rámci projektu Erasmus+. 
 
Projekt byl určen pro žáky mladšího věku, především pro žáky čtvrtých a pátých tříd. Vzhledem k věku žáků, kteří byli do tohoto projektu zapojeni, byl projekt zaměřen nejen na komunikaci v anglickém jazyce, byť toto je nedílná složka projektu, ale také na propojování jednotlivých kulturních odlišností prostřednictvím hudby.
Do projektu byly zařazeny školy z Německa, Polska, Španělska, Itálie a Řecka. Naši žáci navštívili většinu z těchto zemí a naopak žáci těchto zemí navštíví Prahu. Počítali jsme s tím, že se naši žáci vystřídají, aby bylo do projektu zapojeno co nejvíce dětí. Bohužel poslední dva výjezdy našich žáků do Řecka a Itálie a aktivity s tím spojené se z důvodu koronavirové krize neuskutečnily.
Celý projekt byl financován Domem mezinárodní spolupráce v rámci programu Erasmus+, což znamená, že naše náklady, alespoň ty finanční, byly minimální.

European ETWINNING Lessons

Od 23.10.2017 jsme opět navázali spolupráci se školou Kildegaardskolen z městské části Herlev v Kodani v Dánsku. Vytvořili jsme společně nový projekt v rámci organizace EU na podporu spolupráce škol v Evropě - eTwinning "European etwinning lessons".
 
Doufali jsme, že se díky této spolupráci podaří pro naše žáky vytvořit vhodné prostředí pro navazování mezinárodních kontaktů a přirozeného procvičování anglického jazyka
 
Bohužel se spolupráce s Kodaňskou školou opět zadrhla, dánští kolegové nekomunikují. Proto jsme na začátku školního roku 2019/20 tento projekt uzavřeli. 
 
Detaily programu můžete nalézt zde.
 
 

ShakespearE & Cervantes

Naše škola byla zapojena ve školním roce 2015/16 a 2016/17 do mezinárodního projektu škol "Shakespeare a Cervantes". 

V rámci tohoto projektu žáci spolupracovali v angličtině a španělštině s žáky ze Španělska.

Hlavním tématem projektu je společné výročí umrtí těchto dvou významných autorů světové literatury. Projekt vyvrcholil výměnným zájezdem se školou z Valencie, který se uskutečnil na konci školního roku a byl velmi úspěšný. Vzhledem k tomu, že projekt byl koncipován jako oslava dvou významných autorů světové literatury, byl vázán na konkreétní rok ve kterém měli oba autoři výročí. To již proběhlo a proto byl projekt ukončen.

Spolupráce se školou z Valnencie však nikoliv. Ta bude pokračovat v rámci projektu Friendship between children from different countries.  

Na detaily a průběh projektu se můžete podívat zde

European Languages

Ve školním roce 2016/17 jsme v návazanosti na blížící se ukončení projektu Shakespeare and Cervantes a vzhledem ke zhoršení komunikace za strany škloy v Kodani hledali další možnosti pro rozvoj komunikačních schopností našich žáků v anglickém jazyce formou mezinárodní spolupráce.
 
Vstoupili jsme proto do projektu Eurpean Languages který je administrován školou z Nizozemí. Cílem projektu je zvýšit povědomí žáků o pestrosti jazyků v Evropě a umožnit našim mladším žákům, především ze šestých a sedmých ročníků, získat přátelé v zahraničí a komunikovat s nimi v angličtině.
 
Vzhledem ke zdravotním problémům holandských kolegů, kteří měli na starosti administraci projektu na holandské straně jsme již v následujícím roce naši účast v tomto projektu neobnovili.
 
Projekt byl tedy z naší starny ke 30.6.2017 uzavřen.
 
Více podrobností o projektu naleznete zde.