Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Základní škola Dubeč - škola pro děti

Jsme úplnou základní školou s prvním až devátým ročníkem, škola má navíc přípravnou třídou určenou dětem s odkladem školní docházky u kterých je předpoklad, že návštěva přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a bude přínosem pro další vzdělávání.

Škola se nachází v Praze-Dubči, okrajové části Prahy 10. Spádovou oblastí naší školy jsou městské části Dubeč a Dubeček. Náhradní spádovou oblastí je obec Květnice.

Mezi naše priority patří:

 • poskytnout dětem kvalitní základní vzdělání při zachování rovnováhy vzdělávací a výchovné složky
 • pomoci jim orientovat se v životních hodnotách a postojích
 • rozvíjet jejich individuální vlohy a zájmy, které se stávají důležitými v procesu profesionální orientace žáků
 • motivovat naše žáky k celoživotnímu vzdělávání.
Škola v průběhu studia nabízí:
 • výuku anglického jazyka od druhého ročníku
 • nepovinný anglický jazyk v prvním ročníku
 • výuku anglické konverzace na druhém stupni prostřednictvím rodilého mluvčího
 • výuku druhého cizího jazyka (německého, ruského nebo španělského) od sedmé třídy
 • výuku informčních technoogií v souladu s nejnovějšímy trendy včetně výuky základů programování, 3D tisku a robotiky
 • povinně-volitelné předměty na druhém stupni umožňující rozšířenou výuku s humanitním, matematicko-přírodovědným nebo pracovně-estetickým zaměřením
 • výuku obohacenou o spojení s praxí (výstavy, přednášky, muzea, koncerty a soutěže)
 • sportovní kurzy (lyžařský, vodácký)
 • kmenové učebny vybavené moderní interaktivní nebo multimediální technikou
 • odborné učebny fyziky a chemie, ICT, jazyků a polytechniky
 • v některých předmětech projektové vyučování
 • školní družinu pro žáky 0. - 3. třídy
 • školní klub pro žáky 4. - 5. třídy a žáků druhého stupně
 • mezinárodní spolupráci se školami ve Španělsku, Německu, Francii a Slovensku s možností výměnných pobytů
 • širokou škálu mimovyučovacích aktivit a kroužků 

Škola vzdělává přes 600 žáků. Výuka probíhá podle vlastního vzdělávacího programu, který je k nahlédnutí u ředitele školy. 

Všechny předměty učí kvalifikovaní učitelé, kteří se průběžně dále vzdělávají, dle aktuálních nabídek DVPP.