Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Výchovná poradkyně -  Mgr. Ivana Vítková

 • poradenství při výběru vhodné střední školy a při volbě povolání (zajišťuje informačních příručky o středních školách, SOU a gymnáziích), pomoc při výběru středních škol, vydávání a evidence zápisových lístků
 • poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace, problémy pramenící z obtížných životních situaci apod.)
 • péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování
 • péče o žáky mimořádně nadané
 • evidence a aktualizace Doporučení z vyšetření v PPP, SPC
 • vedení dokumentace
Kontakt: vitkova@zsdubec.cz, tel: 272 701 838, konzultační hodiny: po emailové nebo telefonické domluvě
 
Informace k objednávání dětí do poradny - nový formulář na stánkách PPP od října 2021

Dobrý den,

dnes jsme obdrželi informace z Pedagogicko-psychologické poradny na Praze 10 ohledně objednávání dětí do poradny, ať už na 1. vyšetření, nebo na kontrolní vyšetření.

Poradna od začátku října spouští objednávkový kontaktní formulář

https://www.ppp10.eu/rozdeleni-skol/zakladni-skoly/kontaktni-formular-zakladni-skoly

k poskytnutí poradenské služby, který by měl být preferovanou variantou k zaslání žádosti o objednání. Po obdržení žádosti bude pracovník PPP kontaktovat rodiče. Zpětně bude též docházet ke kontrole, zda se již žádost vyřizuje (tzn. je daný termín návštěvy). Podrobné informace jsou na webových stránkách poradny.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Školní psycholg a speciální pedagog:

Mgr. Jana Pospíšilová

PPP Praha 10, Jabloňová 30, 106 00

tel.:  770 186 316

e-mail:  pospisilova@ppp10.eu

 

Bc. Marína Stieranková

PPP Praha 10, Jabloňová 30, 106 00

tel.:  778 540 793

e-mail:  stierankova@ppp10.eu

 

vyšetření v PPP, zasílání doporučení škole,

depistáž 2. ročníků - podchycení žáků se SVP

Informace k přihláškám na SŠ a Víceletá gymnázia

Státní přijímací zkoušky v letošním školním roce 2022/2023:

 

 • Přihlášky na střední školy s talentovými zkouškami je nutné odevzdat do 30. listopadu.
 
 
 
Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek
 proběhnou v následujících dnech:
1. řádný termín - čtyřleté obory     čtvrtek 13. dubna 2023                                  

2. řádný termín - čtyřleté obory     pátek 14. dubna 2023                                  
                                                
 
První řádný termín - šestileté a osmileté obory       

pondělí 17. dubna 2023                   
 
Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory     

úterý 18. dubna 2023          

                              
 
            
První náhradní termín pro všechny obory   

středa 10. května 2023                                                                 
 
Druhý náhradní termín pro všechny obory 

čtvrtek 11. května 2023                                         
 

Podání omluvy

Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

Jednotné testy

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si však mohou minimální hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí.

Specifikace požadavků

Testy neobsahují nic nad rámec Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy. Pro školní rok 2022/2023 budou vydány aktualizované specifikace požadavků.

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA), a to v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté studium. Uchazečům a školám budou v předstihu k dispozici ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti podmínek. Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

Loňská struktura státních přijímacích zkoušek měla následující podobu:

 • Test z českého jazyka matematiky.
 • Obsah testů byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.
 • Testy obsahovaly (podle vyjádření CERMATu) asi 50 % uzavřených úloh (s výběrem z možností, přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi). V matematice byl u některých úloh hodnocen i postup řešení.
 • U testu z českého jazyka byl časový limit 60 minut a u testu z matematiky 70 minut.
 • Uchazeči své odpovědi vyplňovali do záznamového archu.
 • Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení.
 • Hodnocení zkoušky

  Pokud se jednotná přijímací zkouška v daném oboru vzdělání koná, je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání školy zohledňují i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů, umístění na různých soutěžích a olympiádách apod. V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. však střední školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

  Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu.

  Uchazečům, kteří požádají o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, se do celkového výsledku přijímacího řízení kromě školních kritérií započítává pouze lepší výsledek v testu z matematiky.

  Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce 28. dubna 2023. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.

  Centrum poskytuje výsledky jednotné přijímací zkoušky pouze středním školám. O způsobu poskytnutí výsledků uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel střední školy.

V 1. kole přijímacího řízení na střední školy může uchazeč podat 2 přihlášky. Obě přihlášky jsou vyplněné úplně stejně, školy jsou zapsány ve stejném pořadí na obou přihláškách. 

Přihlášky se budou tisknout ve škole. 

Formulář s vybranými středními školami vyplníte na google classroom a předáte výchovné poradkyni (možnosti předání: zašlete zpět přes google classroom, nebo pošlete na email, nebo žák přinese osobně do školy). 

Pokud to vámi vybraná škola požaduje, necháte přihlášku potvrdit lékařem.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku si každý uchazeč doručí sám řediteli příslušné školy, a to buď osobně, nebo doporučeně poštou.

Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí.

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem (obdrží ve škole začátkem března) do 10 pracovních dnů. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává.

Vzít zpět zápisový lístek školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo úspěšné jeho odvolání nebo v případě, že uchazeč, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky.

Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízením zasláním rozhodnutí písemně. Pokud žák nebude přijat v 1. kole přijímacího řízení, má možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Základní škola doporučuje rodičům reagovat okamžitě po zveřejnění výsledků přijímacího řízení (např. na webových stránkách školy).

Odvolání podávají rodiče písemně řediteli příslušné školy. O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci.

Pro dobrou volbu střední školy je vhodné:

 • prostudovat brožury Informace o gymnáziích, Informace o středních odborných školách, Informace o středních odborných učilištích a Atlasy školství

 • pročíst www stránky jednotlivých škol

 • navštívit vybrané školy - dny otevřených dveří

 • kontaktovat starší spolužáky, kteří na dané škole studují

 • navštěvovat přípravné kurzy

 • využít internetové odkazy, které se týkají přijímání na střední školy jako např. Infoabsolvent, Atlasy škol, Scio atd.

Ivana Vítková

výchovná poradkyně