Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Pravidla pro žáky, jejichž rodiče nesouhlasí s povinným testováním a nošením roušek ve škole

13.05.2021 08:55

Ze zákona má zákonný zástupce právo odmítnout testování žáka a nošení roušek a respirátorů ve škole. 

Vzhledem ke stávajícím nařízením MŠMT se ale takový žák nemůže a nesmí účastnit prezenční výuky společně s ostatními žáky školy. Jeho vzdělávání tak přechází do režimu domácího vzdělávání.

Žák má povinnost si aktivně zjišťovat, jaká látka a v jakém rozsahu je v době jeho osobní nepřítomnosti ve škole probírána. Toto zjištění může provést u svých spolužáků nebo požádat o zaslání rozsahu učiva učitele příslušného předmětu.

Učitel nemá povinnost aktivně zasílat jednotlivé práce a jejich provedení vyhodnocovat.

Žák má povinnost se zúčastnit odpoledních přezkoušení v termínech určených učitelem a to v režimu učitel x žák. V rámci tohoto přezkoušení není žák testován, ale je povinnen mít zakryty dýchací cesty respirátorem, chirurgickou rouškou nebo nano rouškou.

Přezkoušení může proběhnout jednou, nebo několikrát za období. Jeho termíny, četnost a náplň určuje učitel příslušného předmětu. 

Zákonní zástupci žáka jsou povinni oznámit skutečnost, že hodlají využít tohoto režimu, třídnímu učiteli.

Po dobu, po kterou se žák bude vzdělávat v tomto režimu, se nepřítomnost žáka nezapočítává do jeho absence ve škole.

Tato možnost končí v okamžiku, kdy se uvolní vládní opatření pro školy tak, že již nebude probíhat testování žáků proti Covid 19, ani povinnost zakrytí dýchacích cest při pobytu v budově školy.

Zákonní zástupci těchto žáků nemají již nárok na ošetřovné z důvodu uzavření škol.