Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Organizace výuky a testování od 12.4.2021:

07.04.2021 17:10

Dne 12. 4. nastupují na prezenční výuku ve škole třídy 0.A, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 5.A a 5.B.

Třídy 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 5.C a celý druhý stupeň zůstávají v tomto týdnu na distanční výuce, která bude pokračovat ve stejném režimu jako doposud.

Od 19.4. se třídy, s výjimkou přípravné třídy, vymění.

Společná pravidla:

 • Po celou dobu pobytu ve škole, s výjimkou času určeného ke svačině, nebo obědu, musí mít všichni žáci zakryté dýchací cesty (ústa i nos) respirátorem, chirurgickou rouškou, nebo nano-rouškou.

 • V pondělí a ve čtvrtek, před zahájením vyučování, se všichni žáci podrobí testování antigenními testy.

 • Testování se netýká žáků, jejichž rodiče prokazatelně prokáží, že žák prodělal nemoc Covid-19, a to výsledkem prvního pozitivního testu s datem, na základě kterého byl umístěn do karantény, nebo byl hospitalizován. Tato výjimka platí po dobu 90-ti dní od data prvního pozitivního testu.

 • Testování se netýká žáků, kteří se v den testování doloží potvrzení o negativním výsledku PCR/antigen testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které není starší 48 hod.

 • Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nebude sankcionována. Důsledkem neabsolvování testování je pouze nemožnost účasti na prezenční výuce. (Totéž platí v případě odmítnutí nosit roušku/respirátor.) V takovém případě rodič oznámí třídnímu učiteli, že žák se prezenční výuky nezúčastní a nepřítomnost žáka ve škole bude bez dalších podmínek omluvena. Distanční výuku v takovém případě škola neposkytuje, učitelé pouze poskytnou žákovi podklady pro samostudium.

 • Žák, který se v pondělí nebo ve čtvrtek nedostaví k rannímu testování, musí být otestován při prvním vstupu do budovy školy.

 • V případě pozitivního testu žák s rodiči opustí školu a v nejkratším možném termínu absolvuje RT-PCR test, o jehož výsledku informuje školu. (Škola vydá potvrzení o pozitivním testování žáka. Zákonný zástupce je povinen informovat o pozitivním testu lékaře svého dítěte. Lékař je povinen rozhodnout o indikaci vyšetření RT-PCR.)

 • Není-li zákonný zástupce v okamžiku zjištění pozitivního výsledku testu ve škole přítomen, bude žák umístěn do karanténní místnosti a zákonný zástupce je povinen si na základě telefonického upozornění žáka ze školy vyzvednout v nejkratším možném termínu.

 • Pokud bude zjištěn pozitivní výsledek testu v rámci čtvrtečního testování, odchází testovaný žák do karanténní místnosti a zbytek třídy odchází se svými rodiči domů, kde vyčkají na výsledek PCR testu pozitivně testovaného žáka. Je-li negativní, mohou se všichni vrátit k běžné výuce. Je-li pozitivní, přechází celá třída do karantény, o které rozhodne Hygienická stanice.

Ranní družina:

 • Družina je v provozu od 6:30 do 7:30.

 • Každý žák se v pondělí a čtvrtek po vstupu do budovy podrobí za přítomnosti zákonného zástupce antigennímu testu nebo se prokáže některou z výše uvedených výjimek.

 • V případě negativního výsledku testu a ve všech dalších dnech se odebere do třídy, dle pokynů paní vychovatelky.

Dopolední vyučování:

 • Škola bude, z důvodu nutnosti testování, v pondělí a ve čtvrtek otevřena již od 7:30 pro žáky nultého až třetího ročníku. Žáci mohou vstupovat do školy mezi 7:30 až 7:55.

 • Žáci čtvrtého a pátého ročníku mohou přicházet do školy mezi 7:40 až 7:55.

 • Pro vstup do školy budou využity všechny čtyři vchody:

  • boční vchod (ranní družina): přípravná třída a 1.B a 3.C.

  • stará vrátnice: 1.A, 2.A, 3.A

  • hlavní vchod: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C

  • vchod u školního hřiště: 2.B, 3.B

    

 • Žáci nultého až třetího ročníku se, nejlépe společně se svými rodiči, dle pokynů třídního učitele, odeberou do testovací místnosti vyhrazené pro jejich třídu. Je-li již třída plná, vyčkají odchodu některého z rodičů této třídy, a teprve poté vstupují do školy.

 • Pokud se rodiče účastní testování svých dětí, mohou (a je to doporučeno) svým dětem v rámci testování pomoci.

 • Po ukončení testování žák odchází do své třídy, kde bude pod dohledem pedagogického pracovníka. Rodiče žáka po ukončení testu nejkratší cestou opustí budovu školy.

 • Ostatní žáci provádí samotestování, které nebude v žádném případě provádět žádný zaměstnanec školy. Jedná se zejména o výtěr z okraje nosu.

 • Dopolední vyučování bude ukončeno dle rozvrhu v návaznosti na rozvrh školní jídelny. Žáci přípravného až třetího ročníku, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, pokračují odpoledne v družině.

 

Školní jídelna:

 • Z epidemiologických důvodů se ve školní jídelně stravují pouze celé třídy (samozřejmě s výjimkou těch, kteří na oběd do školní jídelny vůbec nejdou). Není proto možné, aby jednotliví žáci odcházeli na oběd samostatně, budou muset počkat v družině až půjde na oběd jejich třída, a to bez výjimky. Žáci různých tříd musí sedět ve školní jídelně v oddělených sektorech a nesmí se míchat.

 • Žákům, kteří jsou od začátku školního roku přihlášeni k odběru obědů, bude oběd automaticky, po dobu prezenční výuky, znovu přihlášen.

 • Pokud chtějí rodiče změnu, musí ji nahlásit vedoucí školní jídelny na e-mail: jidelna@zsdubec.cz.

 • Pokud někdo z rodičů žáků na distanční výuce má zájem o odběr obědů pro své dítě, nahlásí tento zájem tamtéž. (Netýká se žáků, kteří jsou již k odběru obědů v jednorázových obalech přihlášeni.)

 

Odpolední družina pro žáky přípravného až třetího ročníku:

 • Bude probíhat ve stejném režimu jako v září. Třídy se nebudou slučovat.

 

Školní klub nebude v provozu.

 

Mgr. Jan Mareš - ředitel ZŠ