Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Organizace prezenční výuky žáků 1. stupně a 0. ročníku

14.05.2020 09:05

Celá organizace výuky je koncipována tak, aby nedocházelo ke kontaktu jednotlivých skupin.

Příchod ke škole a pohyb před školou:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu (rouška) před školou a dodržení odstupů 2 metry.

Za účelem minimalizace shromažďování osob před školou i ve škole budou pro vstup žáků do školy využívány všechny vchody (stará vrátnice, vchod do ranní družiny, vchod do přístavby vedle tělocvičny). Ranní vstup do školy bude rozfázován po 10 minutách. Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník. Nebude možné do školy pouštět pozdě příchozí!

Předběžné rozdělení skupin (definitivní bude po ukončení přijímání přihlášek):

Příchod do školy - vstup starou vrátnicí:

7:40 skupina 4.A (odchod 12:20)

7:50 skupina 1.A (odchod 12:25)

8:00 skupina 2.A (pokračuje družina)

8:10 skupina 5.A,B (odchod 12:30)

8:20 skupina 5.C (odchod 12:35)

 

Příchod do školy - vstup vchodem ranní družiny:

7:40 skupina 0.r.,1.B (pokračuje družina)

7:50 skupina 2.C (pokračuje družina)

8:00 skupina 3.A (odchod 12:30)

8:10 skupina 3.A,B (pokračuje družina)

8:20 skupina 3.B (odchod 12:35)

 

Příchod do školy - vstup do přístavby:

7:40 skupin 2.B (pokračuje družina)

7:50 skupina 4.C (odchod 12:25)

8:00 skupina 4.B (odchod 12:30)

 

Pobyt v budově školy:

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Žáci budou mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku. Sejmutí roušky může žákům dovolit pouze vyučující v dané vyučovací hodině. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do svého sáčku. Žákům je možné kdykoliv v průběhu dne měřit teplotu bezkontaktním teploměrem.

Žáci se rychle přezují a odloží obuv a svrchní oděv do své šatní skříňky. Po přezutí se žáci se svým učitelem přesunou do přidělené třídy, kde si okamžitě vydezinfikují ruce, a odeberou se na své přidělené místo. Složení skupin žáků je stanovené předem a je neměnné. Je zakázáno měnit zasedací pořádek a jakkoliv přesunovat nábytek. Děti budou rozděleny do cca 15tičlenných skupin. Každé dítě bude sedět v samostatné lavici. Bude zajištěno dodržení odstupu mezi žáky cca 2 m (nejméně 1,5 m). Je zakázáno bez dovolení opustit třídu a pohybovat se v prostorách školy.

Dopolední výuka bude probíhat výuka plně v režii vyučujících (téma, přestávky, vycházky…). Její součástí bude i oběd. Pokud nechcete, aby Vaše dítě na obědy chodilo, bude nicméně čas oběda trávit se skupinou a pod dohledem vyučujícího. Stravování bude organizováno tak, aby nedocházelo ke vzájemnému kontaktu mezi žáky jednotlivých skupin. Dopolední výuka včetně oběda bude ukončena v cca 12:30 hod. (dle rozpisu). Děti přihlášené do „družiny“ si převezme vychovatelka, ostatní odcházejí domů samostatně. „Družina“ je určena pouze žákům 0. až 3.ročníku.

„Družina“ bude v kompetenci přidělené paní vychovatelky. Provoz „družiny“ je ukončen nejpozději v 17:00 hod. Děti mohou být mezi 14:00 a 15:00 ve venkovním prostoru školy.

Návštěva toalet je možná pouze individuálně v předem stanovených časech nebo ve výjimečných případech. Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou a mýdlem v dávkovači a vysoušečem pro bezpečné osušení rukou.

Před opuštěním třídy z jakéhokoliv důvodu (odchod ze školy, WC,…) si každý žák na celou dobu mimo třídu nasadí roušku (pokud si ji mohl v průběhu vyučovací hodiny sundat). Při každém návratu do třídy si žák musí vydezinfikovat ruce.

Každá kmenová učebna bude vybavena dezinfekcí v dávkovači.

Děti si po ukončení každého vzdělávacího bloku vydezinfikují ruce ve své třídě. Vyzvednou si věci ve své šatní skříňce a neprodleně opustí budovu školy.

Škola bude vést evidenci o docházce žáků do školy. Pokud je žák přihlášen a na výuku nedorazí, je třeba absenci omluvit.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka (zápisem do žákovské knížky apod.), je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 

Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, bude prováděno jednou denně. Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla) několikrát denně.

Strava je zajištěna pouze pro žáky, kteří jsou přihlášeni k prezenční výuce. Žáci musí mít vlastní příbor.

 

Při podezření na možné příznaky Covid-19:

Nikdo s příznaky COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud se příznaky projeví během vyučování, bude žák okamžitě izolován a rodiče neprodleně informováni a jsou povinni si žáka v nejkratším možném čase vyzvednout.