Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Informace o hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020

14.05.2020 11:20

Hodnocení žáků bude v souladu Vyhláškou 211/2020 Sb. ze dne 27.4.2020 a metodikou MŠMT ke zmíněné vyhlášce.

Hodnocení bude provedeno prostřednictvím klasifikace nebo formativně (slovní hodnocení). O formě hodnocení rozhoduje učitel.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. MŠMT neočekává, že budou školy hodnotit naplnění všech výstupů ŠVP. MŠMT vnímá, že druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok. Samozřejmě nelze v daném pololetí hodnotit, jak je stanoveno § 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb. nebo § 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., míru dosažení výstupů pro jednotlivé předměty ŠVP, protože ŠVP nemohl být kompletně naplněn. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),

  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),

  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Do 5. června budou všichni žáci seznámeni s návrhem hodnocení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Pokud nebude žák s hodnocením souhlasit, domluví si s příslušným vyučujícím setkání v konzultačních hodinách (za předpokladu, že to bude z epidemiologického hlediska možné). Vyučující stanoví, jakým způsobem ověří znalosti žáka.

Pokud tuto variantu epidemiologická situace neumožní, odloží se klasifikace na konec srpna, kdy bude provedeno přezkoušení. V takovém případě žák automaticky souhlasí s odložením klasifikace.

Žáci mohou být hodnoceni klasifikační stupnicí 1 – 5. Informace, že žák nesmí propadnout, je pouhým doporučením MŠMT.

Pokud z klasifikačních podkladů učitele získaných do 10. 3. 2020 vychází nedostatečná a žák v průběhu distančního vzdělávání nespolupracuje (ačkoliv k tomu má podmínky), není důvod ji nedat.“ (slova ministra školství R. Plagy, Česká televize, 7. 5. 2020)

Mgr. Jan Mareš

ředitel ZŠ