Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Informace o fungování školy od 30.11.2020

25.11.2020 12:28

Níže popsaná opatření platí od pondělí 30.11.2020 do odvolání.

 • Veškerá výuka je pro všechny žáky povinná.
 • Prezenční výuka je stanovena pro všechny žáky prvního stupně, žáky přípravné třídy a žáky devátého ročníku.
 • Rotační výuka je stanovena pro žáky šestého, sedmého a osmého ročníku tak, že absolvují střídavě jeden týden prezenční výuky ve škole a jeden týden distanční výuky z domova.
 • v pondělí 30.11. zahajují výuku prezenčně ve škole žáci sedmého a osmého ročníku, žáci šestého ročníku budou na distanční výuce z domova.
 • v pondělí 7.12. zahajují výuku prezenčně ve škole žáci šestého ročníku, žáci sedmého a osmého ročníku budou na distanční výuce z domova.
 • po celou dobu pobytu ve škole jsou všichni žáci i dospělé osoby povinni mít zakryta ústa i nos rouškou. Buďte prosím ohleduplní vůči sobě, svým spolužáků i učitelům a toto opatření důsledně dodržujte. Nikdo nechceme aby nám školu opět zavřeli. Jako ochranná pomůcka není povolen štít.
 • vzhledem k tomu, že není povoleno míchání žáků jednotlivých tříd mezi sebou, bylo nutno provést úpravy jak v rámci rozvrhu, tak v rámci ŠVP. (Např. nelze dělit žáky dvou tříd na tři skupiny pro výuku jazyků, ze stejného důvodu nelze prezenčně realizovat povinně-volitelné předměty apod..)
 • Nové rozvrhy jsou v této chvíli již k dispozici v elektronických žákovských knížkách. 
 • Některé předměty nemohou a některé ani nesmějí být realizovány. (Např. Hv (zpěv), Tv, volitelné předměty.) Výuka těchto předmětů, pokud byly v rozvrhu jako odpolední vyučování, byla prezenčně zrušena. Pokud byly v rozvrhu jako součást dopolední výuky mohou být nahraženy některým z předmětů, které vyučovány být mohou.
 • Vzhledem k tomu, abychom zajistili co nejmenší sociální kontakt mezi žáky různých tříd, je připravován interní rozvrh pro poskytování obědů. Tento rozvrh bude k dispozici žákům jednotlivých tříd v pondělí. Ve školní jídelně byly vytvořeny tři větší vzdáleností oddělené sekce (červená, modrá a žlutá). Každá třída bude po dobu oběda pouze ve své sekci.
 • Žáci, kteří jsou v rámci rotační výuky na distanční výuce z domova, si mohou objednat a vyzvednout oběd v jednorázovém obalu z výdejového okénka s přístupem z ulice Josefa Šimůnka. V každém případě je třeba si obědy nahlásit a odhlásit s dostatečným předstihem. Všem žákům, kteří nastupují v pondělí 30.11. na prezenční výuku a kteří byli od září přihlášení na obědy, je oběd automaticky na pondělí objednán. Pokud má mít žák distanční výuku, bude mu oběd automaticky odhlášen. Změnu tohoto stavu je nutno provést přes vedoucí školní jídelny paní Lahodovou, nejlépe emailem (jidelna@zsdubec.cz).
 • Při vstupu do školy nejsme organizačně ani technicky schopni zajistit a kontrolovat separaci jednotlivých tříd. Proto prosíme všechny žáky i rodiče, aby se před školou neshlukovali, měli nasazeny roušky a dodržovali nařízené rozestupy. 
 • Ve školní družině je na základě pokynu MŠMT povoleno spojování tříd v rámci jednoho ročníku. To ale bohužel neplatí pro školní klub. Proto od 30.11. otevřeme všechna oddělení školní družiny a dvě oddělení pro jednotlivé čtvrté třídy školního klubu. Pro páté třídy z technických i personálních důvodů nebude klub otevřen.
 • Platby za školní družinu/klub pro tento školní rok budou sníženy pro žáky přípravné třídy, prvních a druhých tříd o jeden měsíc, u žáků třetích a čtvrtých tříd o jeden a půl měsíce. O kolik měsíců budou sníženy platby pátých tříd uvidíme podle toho, kdy budeme moci klub pro tyto třídy opět otevřít.
 • Prosíme rodiče, aby respektovali skutečnost, která může nastat, že bude mít jedna vychovatelka na starosti žáky z několika tříd (týká se to hlavně ranních a koncových družin). V takovém případě budou děti separovány do několika sousedních učeben podle tříd a vychovatelka bude mít nad nimi dohled přecházením z jedné učebny do druhé. V takové chvíli může být pro vyzvednutí kteréhokoliv z těchto dětí k dispozici pouze jeden zvonek.  
 • Prosíme všechny rodiče, aby v případě, že zaznamenají u svého dítěte příznaky onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, nevolnost, průjem apod.), neposílali své dítě do školy a raději ho nechali doma do té doby, než příznaky odezní. Nikdo nechceme, aby se nám škola opět zavřela a my museli vyučovat vaše děti distančně.
 • Pokud se takové příznaky objeví ve škole, bude dítě separováno do samostatné místnosti a rodiče budou vyzvání, aby si dítě ze školy co nejdříve vyzvedli. Místnost bude poté desinfikována. Také v případě, že žák bude odmítat respektovat zásady ochrany zdraví svého, svých spolužáků a zaměstnanců školy (zakrytí nosu a úst, nepřiměřené sociální kontakty mezi žáky různých tříd a pod.) bude dítě také separováno ze třídy a rodiče budou vyzvání, aby si své dítě ze školy co nejdříve vyzvedli.