Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Co přinesl listopad v 1.B

27.11.2015 17:56

Letošní podzim byl  slunečný a teplý. Toho jsme využili v programu Podzim v zahradě, který se mohl v první části odehrávat venku v okolí školy. Děti si v soutěžích a hrách upevnily znalosti z prvouky. Pracovaly s přírodninami, které samy nasbíraly. Ve třídě z nich společně vytvořily pohádkový strom. Další program Z lesa do sešitu měl dvě části. V první získaly děti povědomost o vývoji psacích podkladů, rozšířily si znalosti o třídění odpadu a ozřejmily si pojem slova recyklace. V druhé části si každý žák vyrobil a ozdobil ruční papír. Po vyschnutí si ho odnesou  domů.

V českém jazyce jsme postoupili ke čtení slabik, jejich spojování do slov a čtení prvních krátkých vět. Máme za sebou i první diktáty. V matematice  již sčítáme a odčítáme v oboru čísel do 7, řešíme slovní úlohy, sestavujeme příklady z grafu na číselné ose, píšeme pětiminutovky. V prvouce si povídáme o rodině a správném chování.

Největší slabinou třídního kolektivu je trávení času během přestávek. Pracujeme na tom, aby si děti uměly vybrat hru, při které se nehoní, nestrkají, ani nepřetahují.