Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Výchovná poradkyně -  Mgr. Ivana Vítková

 • poradenství při výběru vhodné střední školy a při volbě povolání (zajišťuje informačních příručky o středních školách, SOU a gymnáziích), pomoc při vyplňování přihlášek, vydávání a evidence zápisových lístků
 • poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace, problémy pramenící z obtížných životních situaci apod.)
 • péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování
 • péče o žáky mimořádně nadané
 • evidence a aktualizace zpráv z vyšetření v PPP, SPC
 • vedení dokumentace
Kontakt: vitkova@zsdubec.cz, tel: 272 701 838, konzultační hodiny: středa 14.00 - 15.00 h., po telefonické domluvě kdykoli

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Školní psycholg

Mgr. Veronika Urbánková

PPP, 106 00 Praha 10, Jabloňová 30

tel.  778 540 793

e-mail:  urbankova@ppp10.eu

Speciální pedagog

Mgr. Jana Pospíšilová

pospisilova@ppp10.eu

770 186 316

vyšetření v PPP, zasílání doporučení škole,

depistáž 2. ročníků - podchycení žáků se SVP

Informace k přihláškám na SŠ a Víceletá gymnázia

Žáci 9. ročníků obdrží tiskopisy přihlášek na střední školy v den vydání pololetního vysvědčení od třídní učitelky. Ti, kteří se hlásí na obory s talentovou zkouškou si vyzvednou přihlášky koncem října u výchovné poradkyně.

Žáci, kteří se hlásí na víceletá gymnázia (z 5. ročníků a ze 7. ročníků), obdrží přihlášky také, ale osobně si je vyzvednou u pí zástupkyně P. Dolejšové.

Státní přijímací zkoušky 2020/2021

 

 • Přihlášky na střední školy s talentovými zkouškami je nutné odevzdat do 30. listopadu.
 
 
 
Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek
 proběhnou v následujících dnech:
První řádný termín - čtyřleté obory     úterý 14. dubna 2020                                    
             
Druhý řádný termín - čtyřleté obory   středa 15. dubna 2020                                  
                                                
 
První řádný termín - šestileté a osmileté obory         čtvrtek 16. dubna 2020                       
Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory         pátek 17. dubna 2020            
                              
 
            
První náhradní termín pro všechny obory   středa 13. května 2020                                                                    
Druhý náhradní termín pro všechny obory     čtvrtek 14. května 2020                                            

 

 

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA), a to v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté studium. Uchazečům a školám budou v předstihu k dispozici ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti podmínek. Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

Loňská struktura státních přijímacích zkoušek měla následující podobu:

 • Test z českého jazyka matematiky.
 • Obsah testů byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.
 • Testy obsahovaly (podle vyjádření CERMATu) asi 50 % uzavřených úloh (s výběrem z možností, přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi). V matematice byl u některých úloh hodnocen i postup řešení.
 • U testu z českého jazyka byl časový limit 60 minut a u testu z matematiky 70 minut.
 • Uchazeči své odpovědi vyplňovali do záznamového archu.
 • Pro žáky s SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) mohl ředitel školy rozhodnout o prodloužení časového limitu na řešení testů. CERMAT neprováděl modifikaci testů (např. větší, bezpatkové písmo).

V 1. kole přijímacího řízení na střední školy může uchazeč podat 2 přihlášky. Obě přihlášky jsou vyplněné úplně stejně, školy jsou zapsány ve stejném pořadí na obou přihláškách. Formuláře přihlášek jsou k dispozici ve škole nebo si je můžete stáhnout ze stránek MŠMT.

Prosím, vyplňte i zadní stranu. V kolonce „předmět“ jako první napište chování, pak pokračujte danými předměty a doplňte známky. Na webových stránkách příslušných škol si zjistěte, který ročník chce daná škola vyplnit.

Vyplněnou přihlášku odevzdáte do školy a třídní učitel potvrdí správnost údajů (průměr známek zapisuje třídní učitel).

Pokud to vámi vybraná škola požaduje, necháte přihlášku potvrdit lékařem.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku si každý uchazeč doručí sám řediteli příslušné školy, a to buď osobně, nebo doporučeně poštou.

Potvrzené přihlášky si sami odnesete na příslušnou školu do 1. 3. 2019.

Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. 4. a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí.

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem (obdrží ve škole začátkem března) do 10 pracovních dnů. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává.

Vzít zpět zápisový lístek školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo úspěšné jeho odvolání nebo v případě, že uchazeč, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky.

Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízením zasláním rozhodnutí písemně. Pokud žák nebude přijat v 1. kole přijímacího řízení, má možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Základní škola doporučuje rodičům reagovat okamžitě po zveřejnění výsledků přijímacího řízení (např. na webových stránkách školy).

Odvolání podávají rodiče písemně řediteli příslušné školy. O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci.

Pro dobrou volbu střední školy je vhodné:

 • prostudovat brožury Informace o gymnáziích, Informace o středních odborných školách, Informace o středních odborných učilištích a Atlasy školství

 • pročíst www stránky jednotlivých škol

 • navštívit vybrané školy - dny otevřených dveří

 • kontaktovat starší spolužáky, kteří na dané škole studují

 • navštěvovat přípravné kurzy

 • využít internetové odkazy, které se týkají přijímání na střední školy jako např. Infoabsolvent, Atlasy škol, Scio atd.

Ivana Vítková

výchovná poradkyně

Vzor vyplnění přihlášky