Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838
Kritéria pro přijetí do šestého ročníku 2018/19
 • Do šestého ročníku budeme přijímat žáky maximálně do naplnění kapacity dvou tříd (to jest 48 žáků celkem).
 • Počet volných míst závisí na počtu stávajících žáků našich pátých tříd, kteří budou přijati na víceletá gymnázia.
 • Podmínkou pro přijetí je podání žádosti o přijetí, kopie vysvědčení z konce čtvrté třídy a pololetí páté třídy nejpozději do 30. dubna 2018, absolvování přijímacích pohovorů.
 • Při naplňování volných míst bude postupováno dle následujících pravidel:

Přednostně budou přijati žáci ze spádové oblasti Dubeč, Dubeček (rozhodující je trvalé bydliště žáka ke dni podání žádosti).

Ostatní zájemci o studium na druhém stupni ZŠ Starodubečská budou přijati na základě bodového zisku, který se skládá z:

 • Hodnocení chování na prvním stupni ZŠ (9% konec čtvrté třídy, 11% pololetí páté třídy)
 • Průměrný prospěch na prvním stupni ZŠ (10% konec čtvrté třídy, 15% pololetí páté třídy)
 • Výsledek přijímacího testu z ČJ (15%)
 • Výsledek přijímacího testu z matematiky (15%)
 • Výsledek přijímacího pohovoru z AJ (15%)
 • Výsledek z přijímacího testu z přírodovědně-humanitního základu (10%)

 

 

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku 2018/19
úprava ze dne 22.1.2018

1.  Počet tříd, které budou pro školní rok 2018/19 otevřeny, je závislý na počtu dětí, které příjdou k zápisu. Maximálně však budou otevřeny dvě první třídy. Maximální kapacita každé první třídy pro školní rok 2018/19 je 28 žáků.

2.  Děti z Dubče a Dubečku (spádová oblast)

  3.  Děti z Květnice (náhradní spádová oblast §178 zákona 561/2004 Sb. - dohoda zřizovatele), které

a)  1.9.2018 budou starší 6-ti let, mají ve škole sourozence,

b)  1.9.2018 budou starší 6-ti let a nesplňují podmínku a,

c) k 1.9.2018 nebudou starší 6-ti let a mají doporučení PPP, nebo SPC k předčasnému nástupu do první třídy.

4.   Děti z jiné spádové oblasti

a)  1.9.2018 budou starší 6-ti let, mají ve škole sourozence,

b)  1.9.2018 budou starší 6-ti let a nesplňují podmínku a,

c) k 1.9.2018 nebudou starší 6-ti let a mají doporučení PPP, nebo SPC k předčasnému nástupu do první třídy.

6.    Dojde-li k situaci, že v rámci některé výše uvedené skupiny nebude možno přijmout všechny děti, které podmínku splnily, bude o pořadí pro přijetí rozhodnuto losováním. (Zákonní zástupci těchto dětí budou mít možnost se losování zúčastnit.)

Kritéria pro přijetí žáků do přípravné třídy 2018/19

Pro školní rok 2018/19 bude otevřena maximálně jedna třída. Maximální kapacita přípravné třídy je 15 žáků, minimální kapacita 10 žáků.

Podle novely školského zákona lze nadále přijímat do přípravné třídy pouze "děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky."

Pro zařazení do přípravné třídy je tedy nutno doložit doporučení PPP nebo SPC, doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa a rozhodnutí o odkladu školní docházky. U dětí, které se zúčastní zápisu na ZŠ Starodubečská, vystaví rozhodnutí o odkladu ředitel školy.

Pořadí ve kterém budou děti přijímány:

 1. Děti, které pokračují na ZŠ Starodubečská v přípravné třídě.
 2. Děti ze spádové oblasti.
 3. Děti sociokulturně znevýhodněné.
 4. Děti z náhradní spádové oblasti které mají ve škole sourozence.
 5. Děti z náhradní spádové oblasti.
 6. Děti ostatní, které mají ve škole sourozence.
 7. Ostatní děti
 8. Děti, jejichž zákonní zástupci zažádají o zařazení po termínu zápisu. (V takovém případě rozhoduje termín podání žádosti se všemi náležitostmi.)

Dojde-li k situaci, že v rámci některé výše uvedené skupiny nebude možno přijmout všechny děti, které podmínku splnily, bude o pořadí pro přijetí rozhodnuto losováním. (Zákonní zástupci těchto dětí budou mít možnost se losování zúčastnit.)