Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Upozornění:

Jako zájemce ze spádové oblasti je považováno takové dítě, které ke dni zápisu má trvalé bydliště v obci Dubeč, Dubeček a současně má v této obci trvalé bydliště alespoň jeden zákonný zástupce.
 
V Praze dne 11.2.2019
Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku 2019/20 - zápis 9.+10.4.2019 od 13:00 do 17:00
úprava ze dne 21.1.2019

1.  Počet tříd, které budou pro školní rok 2019/20 otevřeny, je závislý na počtu dětí, které přijdou k zápisu a realizaci dostavby školy. 

Varianty jsou: 

a) jedna první třída s maximální kapacitou 30 žáků, (pokud se nepodaří zajistit žádné finanční prostředky na přestavbu, nebo dostavbu),

b) dvě první třídy s maximální kapacitou každé 26 žáků, tedy maximálně 52 žáků, (pokud se nepodaří zajistit finanční prostředky na dostavbu školy, ale podaří se zajistit prostředky na přestavbu stávající auly na dvě samostatné menší učebny),

c) tři první třídy s maximální kapacitou 23 žáků na třídu, tedy 69 žáků celkem, (podaří-li se zajistit prostředky a realizaci dostavby školy). Realizace dostavby školy vzhledem k současným termínům, které jsou nutné pro stavební řízení, nebude bohužel do zahájení školního roku 2019-20 uskutečněna. Varianta c) tedy nebude možná.

2.  Děti z Dubče a Dubečku (spádová oblast), rozhodující je trvalé bydliště dítěte i zákonného zástupce

  3.  Děti z Květnice (náhradní spádová oblast §178 zákona 561/2004 Sb. - dohoda zřizovatele), které

a)  1.9.2019 budou starší 6-ti let, mají ve škole sourozence,

b)  1.9.2019 budou starší 6-ti let a nesplňují podmínku a,

c) k 1.9.2019 nebudou starší 6-ti let a mají doporučení PPP, nebo SPC k předčasnému nástupu do první třídy.

4.   Děti z jiné spádové oblasti

a)  1.9.2019 budou starší 6-ti let, mají ve škole sourozence,

b)  1.9.2019 budou starší 6-ti let a nesplňují podmínku a,

c) k 1.9.2019 nebudou starší 6-ti let a mají doporučení PPP, nebo SPC k předčasnému nástupu do první třídy.

6.    Dojde-li k situaci, že v rámci některé výše uvedené skupiny nebude možno přijmout všechny děti, které podmínku splnily, bude o pořadí pro přijetí rozhodnuto losováním. (Zákonní zástupci těchto dětí budou mít možnost se losování zúčastnit.)

Kritéria pro přijetí žáků do přípravné třídy 2019/20

Pro školní rok 2019/20 bude otevřena maximálně jedna třída. Maximální kapacita přípravné třídy je 15 žáků, minimální kapacita 10 žáků.

Podle novely školského zákona platné od 15.2.2019 lze přijímat do přípravné třídy i děti s přirozeným odkladem povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, t.j. děti které dovrší věku 6-ti let v příslušném kalendářním roce. Přednostně však mají být přijímáni žáci s řádným odkladem školní docházky. V návaznosti na tuto úpravu dochází i k úpravě kriterií pro přijetí.

Pro zařazení do přípravné třídy je tedy nutno doložit doporučení PPP nebo SPC, doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa a rozhodnutí o odkladu školní docházky. U dětí, které se zúčastní zápisu na ZŠ Starodubečská, vystaví rozhodnutí o odkladu ředitel školy.

Pořadí ve kterém budou děti přijímány:

 1. Děti s odkladem školní docházky, které pokračují na ZŠ Starodubečská v přípravné třídě.
 2. Děti s odkladem školní docházky ze spádové oblasti.
 3. Děti s odkladem školní docházky socio-kulturně znevýhodněné (Klokánek).
 4. Děti narozené mezi 1.9. a 31.12. ze spádové oblasti.
 5. Děti s odkladem školní docházky z náhradní spádové oblasti, které mají ve škole sourozence.
 6. Děti s odkladem školní docházky z náhradní spádové oblasti.
 7. Děti narozené mezi 1.9. a 31.12. z náhradní spádové oblasti.
 8. Děti ostatní, které mají ve škole sourozence.
 9. Ostatní děti
 10. Děti, jejichž zákonní zástupci zažádají o zařazení po termínu zápisu. (V takovém případě rozhoduje termín podání žádosti se všemi náležitostmi.)

Dojde-li k situaci, že v rámci některé výše uvedené skupiny nebude možno přijmout všechny děti, které podmínku splnily, bude o pořadí pro přijetí rozhodnuto losováním. (Zákonní zástupci těchto dětí budou mít možnost se losování zúčastnit.)

Kritéria pro přijetí do šestého ročníku 2019/20
 • Do šestého ročníku budeme přijímat žáky maximálně do naplnění kapacity dvou tříd (to jest 48 žáků celkem).
 • Počet volných míst závisí na počtu stávajících žáků našich pátých tříd, kteří budou přijati na víceletá gymnázia.
 • Podmínkou pro přijetí je podání žádosti o přijetí, kopie vysvědčení z konce čtvrté třídy a pololetí páté třídy nejpozději do 15. dubna 2019, absolvování přijímacích pohovorů.
 • Při naplňování volných míst bude postupováno dle následujících pravidel:

Přednostně budou přijati žáci ze spádové oblasti Dubeč, Dubeček (rozhodující je trvalé bydliště žáka i zákonného zástupce ke dni podání žádosti).

Ostatní zájemci o studium na druhém stupni ZŠ Starodubečská budou přijati na základě bodového zisku, který se skládá z:

 • Hodnocení chování na prvním stupni ZŠ (9% konec čtvrté třídy, 11% pololetí páté třídy)
 • Průměrný prospěch na prvním stupni ZŠ (10% konec čtvrté třídy, 15% pololetí páté třídy)
 • Výsledek přijímacího testu z ČJ (15%)
 • Výsledek přijímacího testu z matematiky (15%)
 • Výsledek přijímacího pohovoru z AJ (15%)
 • Výsledek z přijímacího testu z přírodovědně-humanitního základu (10%)