Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Upozornění:

Jako zájemce ze spádové oblasti je považováno takové dítě, které ke dni zápisu má trvalé bydliště v obci Dubeč, Dubeček a současně má v této obci trvalé bydliště alespoň jeden zákonný zástupce.
 
V Praze dne 11.2.2019

ORGANIZACE ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD:

 1. Termín zápisu je 14. a 15.4.2021, a to vždy od 14:00 do 17:00.
 2. Bohužel vývoj pandemie Covid19 nám opět nedovolí přítomnost dětí při zápisu a proto bude vše probíhat pouze za přítomnosti zákonných zástupců.
 3. Z důvodu minimalizace shromažďování většího množství osob prosíme o vyplnění on-line přihlášky včetně rezervace termínu osobní návštěvy školy. On-line přihlášky můžete podávat od 8.3. do 15.4.2021 do 14:00. Pro on-line přihlášku klikněte zde:  
 4. Po odeslání on-line přihlášky vám bude do emailové schránky doručena předvyplněná žádost o přijetí žáka. Tuto žádost vytiskněte, doplňte a podepište.
 5. Žádost společně s dalšími potřebnými dokumenty (občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti - pokud není shodný s občanským průkazem) doneste ve vámi rezervovaném termínu do školy, kde bude provedena kontrola a doplnění potřebných údajů k zápisu dítěte.
 6. Žádáte-li o odklad školní docházky, případně i o přijetí do přípravné třídy přineste ještě žádost o odklad školní docházky z webových stránek školy, doporučení školského poradenského zařízení, doporučení dětského lékaře a případně žádost o zařazení do přípravné třídy (z webu školy).
 7. Na základě takto vyplněných a potvrzených přihlášek bude zahájeno správní řízení o přijetí dítěte k povinné školní docházce.
 8. O výsledku správního řízení budete v kladném případě informování na webových stránkách školy a na vývěsce u prozatimního vchodu do školy, v opačném případě písemně, doporučným dopisem na vaši adresu.
 9. Proti nepříznivému výsledku správního řízení máte právo se odvolat prostřednictvím ředitele školy k nadřízenému správnímu orgánu, kterým je MHMP.
Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku 2021/22 - zápis 14.+15.4.2021 od 14:00 do 17:00
úprava ze dne 16.9.2020

Počet tříd, které budou pro školní rok 2021/22 otevřeny, je závislý na počtu dětí, které přijdou k zápisu. Pravděpodobně budeme otevírat  tři první třídy s minimální kapacitou 20 žáků a maximální kapacitou 25 žáků na třídu, tedy 60  75 žáků celkem, nebo dvě první třídy o maximální kapacitě 26 žáků na třídu, tedy 52 žáků celkem. 

Pravidla předností pro přijetí:

1.  Děti z Dubče a Dubečku (spádová oblast), rozhodující je trvalé bydliště dítěte i zákonného zástupce

  2.  Děti z Květnice (náhradní spádová oblast §178 zákona 561/2004 Sb. - dohoda zřizovatele), které

a)  1.9.2021 budou starší 6-ti let, mají ve škole sourozence,

b)  1.9.2021 budou starší 6-ti let a nesplňují podmínku a,

c) k 1.9.2021 nebudou starší 6-ti let a mají doporučení PPP, nebo SPC k předčasnému nástupu do první třídy.

3.   Děti z jiné spádové oblasti

a)  1.9.2021 budou starší 6-ti let, mají ve škole sourozence,

b)  1.9.2021 budou starší 6-ti let a nesplňují podmínku a,

c) k 1.9.2021 nebudou starší 6-ti let a mají doporučení PPP, nebo SPC k předčasnému nástupu do první třídy.

Dojde-li k situaci, že v rámci některé výše uvedené skupiny nebude možno přijmout všechny děti, které podmínku splnily, bude o pořadí pro přijetí rozhodnuto losováním. (Zákonní zástupci těchto dětí budou mít možnost se losování zúčastnit.)

 

Kritéria pro přijetí žáků do přípravné třídy 2021/22

Pro školní rok 2021/22 bude otevřena maximálně jedna třída. Maximální kapacita přípravné třídy je 15 žáků, minimální kapacita 10 žáků.

Podle novely školského zákona platné od 15.2.2019 lze přijímat do přípravné třídy i děti s přirozeným odkladem povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, t.j. děti které dovrší věku 6-ti let v příslušném kalendářním roce. Přednostně však mají být přijímáni žáci s řádným odkladem školní docházky. V návaznosti na tuto úpravu dochází i k úpravě kriterií pro přijetí.

Pro zařazení do přípravné třídy je tedy nutno doložit doporučení PPP nebo SPC, doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa a rozhodnutí o odkladu školní docházky. U dětí, které se zúčastní zápisu na ZŠ Starodubečská, vystaví rozhodnutí o odkladu ředitel školy.

Pořadí ve kterém budou děti přijímány:

 1. Děti s odkladem školní docházky, které pokračují na ZŠ Starodubečská v přípravné třídě.
 2. Děti s odkladem školní docházky ze spádové oblasti.
 3. Děti s odkladem školní docházky socio-kulturně znevýhodněné (Klokánek).
 4. Děti narozené mezi 1.9. a 31.12. ze spádové oblasti.
 5. Děti s odkladem školní docházky z náhradní spádové oblasti, které mají ve škole sourozence.
 6. Děti s odkladem školní docházky z náhradní spádové oblasti.
 7. Děti narozené mezi 1.9. a 31.12. z náhradní spádové oblasti.
 8. Děti ostatní, které mají ve škole sourozence.
 9. Ostatní děti
 10. Děti, jejichž zákonní zástupci zažádají o zařazení po termínu zápisu. (V takovém případě rozhoduje termín podání žádosti se všemi náležitostmi.)

Dojde-li k situaci, že v rámci některé výše uvedené skupiny nebude možno přijmout všechny děti, které podmínku splnily, bude o pořadí pro přijetí rozhodnuto losováním. (Zákonní zástupci těchto dětí budou mít možnost se losování zúčastnit.)

Kritéria pro přijetí do šestého ročníku 2021/22
 • Do šestého ročníku budeme přijímat žáky maximálně do naplnění kapacity tří tříd (to je 78 žáků celkem). 
 • Počet volných míst závisí na počtu stávajících žáků našich pátých tříd, kteří budou přijati na víceletá gymnázia.
 • Podmínkou pro přijetí je podání žádosti o přijetí, kopie vysvědčení z konce čtvrté třídy a pololetí páté třídy nejpozději do 15. dubna 2021, absolvování přijímacích pohovorů.
 • Při naplňování volných míst bude postupováno dle následujících pravidel:

1. Přednostně budou přijati žáci ze spádové oblasti Dubeč, Dubeček (rozhodující je trvalé bydliště žáka i zákonného zástupce ke dni podání žádosti).

2.  Žáci z ostatních spádových oblastí, které mají ve škole sourozence a podali přihlášku a podali přihlášku v termínu.

3.  Ostatní žáci kteří podali přihlášku v termínu.

4. Žáci, kteří podali přihlášku po termínu mohou být přijati za předpokladu, že nebude, na základě výše uvedených kriterií, naplněna kapacita. V takovém případě bude jediným kriteriem datum a čas podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.